Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy:

Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe

Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a jest nim Monem Abdel i Beata Nalepa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PH Pizza Rino Monem Abdel z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jedności Narodowej 88/1C, 50-261 Wrocław. Dane kontaktowe: tel.791 555 310

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy),
  • rozpatrywania reklamacji (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze),
  • archiwizowania dokumentów (6 ust. 1 lit c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze),
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (6 ust. 1 lit f RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
  • obsługą w ramach formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą: Monem Abdel i Beta Nalepa, podmioty prowadzące obsługę pocztową i kurierską, podmioty prowadzące obsługę transakcji płatniczych, podmioty świadczące obsługę prawną, finansowo-księgową, obsługę IT, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

Informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, natomiast po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane w celach finansowo-księgowych, podatkowych oraz do czasu wymaganego do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych i cywilnych.

Uprawnienia w zakresie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe nawet wtedy, gdy prawidłowo przetwarzano dane osobowe. Można użyć następującej formy: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Monem Abdel’a, udzielonej w dniu X w celu X”. Wycofanie zgody powinno być podpisane przez osobę, której dotyczą. Oświadczenie o wycofaniu zgody możecie Państwo wysłać na dane kontaktowe administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach podania danych osobowych

Dane osobowe Państwa podane przez Państwo jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji umowy. Wobec tego są Państwo zobowiązani do podaniach danych osobowych Państwa. Natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.